[1]
คีรีมาศทองม., พิชยาพันธ์ป., และ กรประเสริฐน., “การประเมินระยะเวลาการใช้บริการของจุดตรวจค้นทางเข้าอาคารท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ระหว่างสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ปกติใหม่”, ncce25, ปี 25, น. TRL06, ก.ค. 2020.