[1]
หาดแก้วไ., นุสิทธิ์ก., แตะกระโทกท., และ จิตเสงี่ยมพ., “คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินซีเมนต์ผสมยางพาราและดินซีเมนต์ผสมยางสไตรีนอะคริลิค”, ncce25, ปี 25, น. GTE08, ก.ค. 2020.