ชุณหะมณีวัฒน์สิทธิเดช, และ ตันติเสวีกวิน. 2020. “การศึกษาปัญหาเชิงเปรียบเทียบแนวทางการใช้แบบจำลองสารสนเทศ (BIM) ในการการออกแบบและถอดปริมาณวัสดุสำหรับงานติดตั้งผนังประกอบอาคาร”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), CEM44. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/725.