จอยนอกกรกนก, ชมพูวงศ์ขัตติย, เดชพันธ์ชุดาภัค, เดชพันธ์ศตคุณ, ห่านจิตสุวรรณ์สกลวรรณ, และ ภูเงินขำธนากร. 2020. “การศึกษาเบื้องต้นของผงอัลคาไล”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), MAT29. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/687.