เดชปรอทธนวัฒน์. 2020. “การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบริการด้านคมนาคม”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), TRL43. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/635.