วินแซนด้า, นฤปิติสรวิศ, และ บัณฑิตสกุลชัยพงษ์ศักดิ์. 2020. “ความพึงพอใจในระบบเดินทางแบ่งปันกันใช้ของนิสิตในเขตมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), TRL40. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/626.