อุ่นมงคลมิตรสยาม, โรจนวิภาตอุทัยฤทธิ์, และ แจ่มสว่างพิทยา. 2020. “การทำนายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังบดอัด”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), GTE33. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/527.