ประสมทรัพย์วิลาวัณย์, ถิรกุลโตมรติณณ์, ทอดสูงเนินธนกร, จันทะลุนศิลาภรณ์, และ เอ็นดูภาณุวิชญ์. 2020. “การประมาณค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศเชิงตัวเลข จากอากาศยานไร้คนขับ”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), SGI22. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/457.