อุตราชเพทาย, ติยะแสงทองเสริมศักดิ์, สุขศิริพัฒนพงศ์เชิดศักดิ์, เพชรช่วยชยกฤต, ธำรงวุฒิจักษดา, และ ทับยังวิศิษฏ์ศักดิ์. 2020. “กำลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยเถ้าขยะ จีโอโพลีเมอร์”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), GTE24. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/353.