เรืองเดชจริยา, โตวิจิตรพิมพ์สิริ, นุเสนสุนิตา, และ แก้วโมราเจริญมานพ. 2020. “การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการทรัพยากรกายภาพของอาคารเรียนสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), CEM13. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/274.