จักร์แก้วคเชนทร์, ทองมุณีสุริยะ, จิตเสงี่ยมพีรพงศ์, และ ธงทองจักรพันธ์. 2020. “อิทธิพลของมุมเอียงเสาเข็มเดี่ยวต่อกำลังรับน้ำหนักในแนวดิ่ง บนพื้นฐานการทดสอบแบบจำลองกายภาพ”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), GTE20. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/273.