เวชยนต์ปริชาติ, และ สกุลกิจกาญจน์วสันต์. 2020. “การคาดการณ์ภัยแล้งในอนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยดัชนี SPI”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), WRE07. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/232.