ตาปันอาทิตยา, บรรจงเกลี้ยงเอกพิสิษฐ์, นุเสนพรพจน์, และ แก้วโมราเจริญ มานพ. 2020. “ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการนำพรินเตอร์ 3 มิติ ร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มาใช้ในกระบวนการออกแบบก่อสร้าง”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), CEM06. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/194.