คีรีมาศทองมาริษา, พิชยาพันธ์ปรีดา, และ กรประเสริฐนพดล. 2020. “การประเมินระยะเวลาการใช้บริการของจุดตรวจค้นทางเข้าอาคารท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ระหว่างสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ปกติใหม่”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), TRL06. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/150.