หาดแก้วไอรดาภรณ์, นุสิทธิ์กรกฎ, แตะกระโทกทวีศักดิ์, และ จิตเสงี่ยมพีรพงศ์. 2020. “คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินซีเมนต์ผสมยางพาราและดินซีเมนต์ผสมยางสไตรีนอะคริลิค”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), GTE08. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/127.