สุมะนัสชัยอรอนง, และ ก้องกิจกุลวรัช. 2020. “ผลกระทบของกำลังรับแรงดึงสูงสุดและระยะห่างระหว่างชั้นของตาข่ายเสริมกำลังแบบสองทิศทางที่มีต่อกำลังอัดและการเสียรูปของทรายเสริมกำลัง”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 25 (กรกฎาคม), GTE07. https://conference.thaince.org/index.php/ncce25/article/view/114.