สุริยมงคลส.; ตันติเสวีก. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา : หน่วยงานยุทธโยธา สังกัดกระทรวงกลาโหม. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, v. 25, p. CEM32, 8 ก.ค. 2020.