ยิ้มย่องส.; กุหลาบณ. การศึกษาความจุที่เป็นไปได้ของจุดกลับรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย : กรณีศึกษาจุดกลับรถหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, v. 25, p. TRL45, 8 ก.ค. 2020.