ยิ้มศิริส.; รัตนานิคมว. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, v. 25, p. CEM37, 8 ก.ค. 2020.