อุตราชเ.; ติยะแสงทองเ.; สุขศิริพัฒนพงศ์เ.; เพชรช่วยช.; ธำรงวุฒิจ.; ทับยังว. กำลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยเถ้าขยะ จีโอโพลีเมอร์. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, v. 25, p. GTE24, 9 ก.ค. 2020.