เรืองเดชจ.; โตวิจิตรพ.; นุเสนส.; แก้วโมราเจริญม. การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการทรัพยากรกายภาพของอาคารเรียนสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, v. 25, p. CEM13, 8 ก.ค. 2020.