จักร์แก้วค.; ทองมุณีส.; จิตเสงี่ยมพ.; ธงทองจ. อิทธิพลของมุมเอียงเสาเข็มเดี่ยวต่อกำลังรับน้ำหนักในแนวดิ่ง บนพื้นฐานการทดสอบแบบจำลองกายภาพ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, v. 25, p. GTE20, 9 ก.ค. 2020.