ตาปันอ.; บรรจงเกลี้ยงเ.; นุเสนพ.; แก้วโมราเจริญ ม. ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการนำพรินเตอร์ 3 มิติ ร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มาใช้ในกระบวนการออกแบบก่อสร้าง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, v. 25, p. CEM06, 8 ก.ค. 2020.