(1)
เดชปรอทธ. การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบริการด้านคมนาคม. ncce25 2020, 25, TRL43.