(1)
วินแ.; นฤปิติส.; บัณฑิตสกุลชัยพ. ความพึงพอใจในระบบเดินทางแบ่งปันกันใช้ของนิสิตในเขตมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ncce25 2020, 25, TRL40.