(1)
ยิ้มศิริส.; รัตนานิคมว. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล. ncce25 2020, 25, CEM37.