(1)
น้อยเรือนธ.; ตาจุมปาพ.; จันทร์เทพภ. การศึกษาพฤติกรรมของคนเดินเท้าบริเวณทางข้ามที่มีสัญญาณไฟ: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่. ncce25 2020, 25, TRL37.