(1)
บุญกระพือน.; สกุลเต็มก.; นวลจันทร์ว. ความสัมพันธ์ของจำนวนช่องเก็บผ่านทางรถบรรทุก กับสัดส่วนและปริมาณรถบรรทุกที่เข้าใช้บริการ. ncce25 2020, 25, TRL49.