(1)
รู้หลักธ.; สว่างสุรีย์อ.; สวัสดิ์พานิชอ.; อนุเวชศิริเกียรติเ. การศึกษาติดตามคันทางดินมวลเบา Air Foam Mixed Stabilized Soil หลังเปิดใช้งานนานกว่า 12 ปี. ncce25 2020, 25, GTE27.