(1)
เรืองเดชจ.; โตวิจิตรพ.; นุเสนส.; แก้วโมราเจริญม. การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการทรัพยากรกายภาพของอาคารเรียนสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ. ncce25 2020, 25, CEM13.