(1)
จักร์แก้วค.; ทองมุณีส.; จิตเสงี่ยมพ.; ธงทองจ. อิทธิพลของมุมเอียงเสาเข็มเดี่ยวต่อกำลังรับน้ำหนักในแนวดิ่ง บนพื้นฐานการทดสอบแบบจำลองกายภาพ. ncce25 2020, 25, GTE20.