(1)
เพชรนุ้ยจ.; คงมากณ.; เรียงสมบูรณ์ณ.; น้อยท่าทองภ.; วงษาส. การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมของลุ่มน้ำปิง และน่านเชิงกลยุทธ์. ncce25 2020, 25, WRE08.