(1)
เวชยนต์ป.; สกุลกิจกาญจน์ว. การคาดการณ์ภัยแล้งในอนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยดัชนี SPI. ncce25 2020, 25, WRE07.