(1)
ตาปันอ.; บรรจงเกลี้ยงเ.; นุเสนพ.; แก้วโมราเจริญ ม. ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการนำพรินเตอร์ 3 มิติ ร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มาใช้ในกระบวนการออกแบบก่อสร้าง. ncce25 2020, 25, CEM06.