[1]
อุ่นมงคลมิตรส., โรจนวิภาตอ. และ แจ่มสว่างพ. 2020. การทำนายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังบดอัด. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25. 25, (ก.ค. 2020), GTE33.