[1]
ประสมทรัพย์ว., ถิรกุลโตมรต., ทอดสูงเนินธ., จันทะลุนศ. และ เอ็นดูภ. 2020. การประมาณค่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศเชิงตัวเลข จากอากาศยานไร้คนขับ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25. 25, (ก.ค. 2020), SGI22.