[1]
เรืองเดชจ., โตวิจิตรพ., นุเสนส. และ แก้วโมราเจริญม. 2020. การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการทรัพยากรกายภาพของอาคารเรียนสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25. 25, (ก.ค. 2020), CEM13.