[1]
หาดแก้วไ., นุสิทธิ์ก., แตะกระโทกท. และ จิตเสงี่ยมพ. 2020. คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินซีเมนต์ผสมยางพาราและดินซีเมนต์ผสมยางสไตรีนอะคริลิค. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25. 25, (ก.ค. 2020), GTE08.